Użytkownicy online: 2

Regulamin


Właścicielem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.AutomatyDoBram.pl jest FHU Bram-Furt Sp. Jawna

Adres biura handlowego:
Bram-Furt
ul. Kolejowa 2a
05-092 Łomianki

Telefony do Biura Obsługi Klienta czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17 
tel.: (+48 22) 751 61 55 
e-mail: bramfurt@wp.pl

rachunek bankowy:

Kredyt Bank 72 1500 1559 1215 5000 1331 0000

Firma Bram-Furt, z siedzibą: 33-311 Wielogłowy 221, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000376955, nr NIP 734-11-43-951, nr Regon 490670927.


1.Sklep internetowy AutomatyDoBram.pl, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.AutomatyDoBram.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Sklep oferuje produkty z zakresu bram garażowych, ogrodzeń oraz automatyki do bram wraz z akcesoriami. 
Do korzystania ze sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez klienta urządzenia z dostępem do sieci internet wyposażonego w przeglądarkę internetową która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. 
2.Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym AutomatyDoBram.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto). Do ceny towarów należy doliczyć koszt dostawy, zgodny z wybraną opcją dostawy przez kupującego.
3.Klient może kontaktować się ze sklepem automatydobram.pl drogą mailową pod adresem: bramfurt@wp.pl lub telefonicznie pod stacjonarnym numerem telefonu: 22 751 61 55
4.Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia, udostępnionego przez AutomatyDoBram.pl na stronach sklepu internetowego. 
Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar wolny od wad oraz w oryginalnym opakowaniu w terminie od 2 do 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego przy czym Sprzedający powiadomi Kupującego o terminie dostawy w ciągu dwóch dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia do sklepu.
5.Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień bądź inny uzgodniony z Zamawiającym. Terytorium dostaw to terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
6.Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
7.Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę chyba że strony pisemnie ustalą inaczej.
Kupujący może również odebrać zamówiony towar bezpłatnie - osobiście pod adresem: 05-092 Łomianki ul. Kolejowa 2 a. Kupujący powinien wcześniej powiadomić sprzedającego o chęci skorzystania z odbioru osobistego.
8.Zamówiony towar może być dostarczony do Zamawiającego przesyłką kurierską.
9.Towary wysyłane do Zamawiającego mogą być opłacone przelewem na rachunek bankowy Bram-furt z siedzibą w Wielogłowy 221 33-311 Wielogłowy 72150015591215500013310000 lub w innej formie przewidzianej w formularzu dostawy. W przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze koszt dostawy jest wyższy.
10.Towary oferowane w sklepie internetowym AutomatyDoBram.pl są objęte gwarancją producenta. Warunki gwarancji dla poszczególnych produktów są zamieszczone na druku karty gwarancyjnej dedykowanej dla konkretnego towaru oraz określone przez jego producenta.
11.W przypadku reklamacji należy kontaktować się z AutomatyDoBram.pl pod adresem mailowym: bramfurt@wp.pl lub telefonicznie na stacjonarny numer telefonu: 22 751 61 55.
Zgłaszający reklamację powinien poinformować sprzedającego o przyczynach złożenia reklamacji oraz określić jakiego produktu dotyczy reklamacja.
Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego sprzedający skontaktuje się ze zgłaszającym reklamację oraz przekaże wszelkie niezbędne informacje na temat procedury reklamacyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym towarem lub dowód zakupu. 
Warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej wydawanej przez producenta. Sprzedający zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację w terminie 14 dni.
12.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 10 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. Kupujący powinien wówczas powiadomić sprzedającego o chęci skorzystania z odstąpienia od umowy wysyłając wniosek o odstąpieniu od umowy oraz zwrócić zakupiony towar. Sprzedający nie dłużej niż w ciągu 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupujacemu kwotę równą wszystkim płatnościom dokonanym przez Kupującego na rzecz sprzedającego. Zwrot płatności zostanie dokonany tą samą metodą płatności jakiej dokonał Kupujący. Jeżeli kupujący wybierze inną metodę zwrotu niż zwykła, najtańsza, oferowana przez sprzedającego to wówczas sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu dodatkowych kosztów poniesionych z tego tytułu.
Prawo do dostąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach kosnumenta z dn. 30 maja 2014 roku. 
13.Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez sprzedającego z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prowo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.
14.Klient ma prawo do negocjacji warunków niniejszego regulaminu. W przypadku chęci skorzystania z negocjacji klient powinien skontaktować się ze sklepem drogą mailową lub telefoniczną.
15.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną - o korzystanie ze sklepu zawarta jest na czas nieokreślony. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stronw każdym czasie i bez podania przyczyn.
16.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują powszechne przepisy prawa.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

 

 

..............................

   podpis konsumenta